Presidio Ospedaliero Asola PS Generale

People in queue with red code: 0
People in queue with yellow code: 0

Extimated time: 0 min

People in queue with green code: 3

Extimated time: 0 min

People in queue with white code: 0
Address: Piazza Ottantesimo Fanteria, 1
Presidio Ospedaliero Asola PS Generale